สวัสดีครับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ บริษัท วีเอส ที่ปรึกษาและบัญชี จำกัด เราคือ สำนักงานบัญชี มาตรฐาน พร้อมบริการท่านด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญ ในทุกด้านงานบัญชีและภาษีครบวงจร ทีมงานของเรามีประสบการณ์ด้านบัญชีมากกว่า 10 ปี เราเน้นการบริการที่รวดเร็ว ตรงตามกำหนดเวลา มีคุณภาพ มีความถูกต้องตามหลักการบัญชีและกฎหมาย

บริษัท วีเอส ที่ปรึกษาและบัญชี จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 104 ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
โทร.0-2945-5071-2 มือถือ.089-789-9978
โทรสาร.0-2945-5073
e-mail : vs_accounting@yahoo.com

ความงามและสุขภาพ
เว็บไซท์สำหรับผู้ที่ใส่ใจต่อการดูแลความงามและสุขภาพ
www.beautyandgoodhealth.com

Custom Search

อัตราค่าบริการ
1. ค่าทำบัญชี (ร้านค้าทั่วไป) 2,xxx
2.ค่าทำบัญชีสำหรับธุรกิจรับจ้างทำของหรือให้บริการ 3,xxx
3.ค่าทำบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป 4,xxx
4.ค่าทำบัญชีสำหรับธุรกิจผลิต 7,xxx
5.ค่าจดจัดตั้งร้านค้า 2,000.00
6.ค่าจดจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด 5,000.00
7.ค่าจดจัดตั้งบริษัทจำกัด(ทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท) 1x,xxx
8. ค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2556
งบเปล่า7,xxx
รายได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท 9,xxx
รายได้เกิน 1 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท 1x,xxx
รายได้เกิน 5 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท 1x,xxx
9.ค่าสอบบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัด ประจำปี 2556
งบเปล่า 6,xxx
รายได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท 8,xxx
รายได้เกิน 1 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท 9,xxx
10.แจ้งเลิกกิจการ (งบเปล่า) 1x,xxx
11. บริการอื่นๆ
คัดหนังสือรับรอง / คัดงบการเงิน / คัดตรายาง 1,000.00
เพิ่มกรรมการ / เพิ่มทุน 3,xxx
เพิ่มวัตถุประสงค์ + ประกาศหนังสือพิมพ์ 5,xxx
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ 4,xxx
แปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัท + ประกาศหนังสือพิมพ์ 1x,xxx

สาระน่ารู้
แบบนำส่งภาษีอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
Link ที่น่าสนใจ
ติวคณิตศาสตร์ออนไลน์เรียนฟรีจากที่บ้าน
ห้องสอบเสมือนจริงสำหรับฝึกทำข้อสอบจับเวลา
สมุดจดศัพท์ออนไลน์ ท่องศัพท์ผ่านการเล่นเกมส์
ฝึกสมองให้ทรงพลัง เพื่อรองรับการเรียนและการทำงาน
ผังเครือญาติขนาดใหญ่ ฐานข้อมูลของครอบครัว
รถยนต์
ท่องเที่ยว
ดูดวง
ตรวจลอตเตอรี่
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
กรมสรรพากร
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม

ขอบเขตงานบริการ
บริการด้านบัญชีการเงิน
1.ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในระบบเอกสาร การควบคุมภายใน และงานด้านระบบบัญชีของกิจการ
2.ยื่นเรื่องเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด
3.วิเคราะห์รายการเอกสารสำหรับการจัดทำบัญชีรายได้ บัญชีรายจ่าย รวมถึงการปรับปรุงบัญชี เช่น ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารรับชำระหนี้ เอกสารนำฝากธนาคาร การบันทึกค่าเสื่อมราคา ฯลฯ
4. จัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
5. จัดทำสมุดบัญชีต่างๆ ตามที่กฏหมายกำหนดให้ครบถ้วน ได้แก่ สมุดเงินฝากแบงค์ สมุดรายวันซื้อ-ขาย สมุดรายวันรับ-จ่าย สมุดรายวันทั่วไป สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดเงินสด
6.ปิดงบการเงิน อัพเดตข้อมูลทุกเดือน เพื่อให้ผู้ประกอบการมีข้อมูลในการตัดสินใจทางธุรกิจ และวางแผนภาษีได้ทันท่วงที
7.จัดเตรียมงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำปี ได้แก่
- งบกระทบยอดเงินฝากทุกบัญชี (Bank Reconcile)
- ทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนค่าเสื่อมราคา (Fixed Assets Register)
- ข้อมูลลูกหนี้-เจ้าหนี้รายตัวคงเหลือ ณ วันสิ้นปี

บริการด้านภาษีและประกันสังคม
1.จัดเตรียมแบบภาษีเพื่อนำส่งกรมสรรพากรรายเดือน พร้อมยื่นชำระภาษี(ถ้ามี) ได้แก่
- แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนค่าจ้าง (ภงด.1)
- แบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (ภงด.3,53)
- แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) และรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย
2.จัดเตรียมและคำนวณแบบนำส่งสมทบประกันสังคมประจำเดือน พร้อมบริการยื่นนำส่ง
3. จัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นนำส่งสรรพากรรายปี พร้อมบริการยื่นชำระภาษี ได้แก่
- สอบทานการคำนวณภาษีครึ่งปี และจัดเตรียมแบบนำส่งภาษีเงินได้ฯ ครึ่งปี (ภงด.51)
- คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี และจัดเตรียมแบบนำส่งภาษีเงินได้ฯ ประจำปี (ภงด.50)
- จัดเตรียมแบบนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจฯ ได้แก่ สบช.3, แบบรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) พร้อมยื่นนำส่งกระทรวงพาณิชย์

ตรวจสอบบัญชี
เราคือทีมงานที่มีประสบการณ์ทางวิชาชีพมามากมาย ทั้งจากธุรกิจและสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำของไทย Auditorthailand.com เป็นผู้บริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนนิติบุคคลทุกชนิด สร้างสรรค์บริการที่มีคุณภาพ ในราคาสมเหตุสมผล บริการของเราครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
1. ตรวจสอบบัญชี-งบการเงิน ด้วยทีมงานผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
2.รายงานข้อสังเกตจากการตรวจสอบเสนอผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องของระบบภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งมักตรวจพบในระหว่างปฏิบัติงาน ตรวจสอบบัญชี
3.บริการจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน พร้อมยื่นงบส่งกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ สปช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

จดทะเบียนบริษัท
เนื่องจากการติดต่อกับทางราชการ มักมีระเบียบขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน เราขอเสนองานบริการด้านจดทะเบียน ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล สามารถจัดส่งพนักงานรับส่งเอกสารและจดทะเบียนให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว บริการของเราครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
1.จดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด, จดทะเบียนคณะบุคคล, จดทะเบียนห้างร้านต่างๆ
2.จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ, เปลี่ยนที่ตั้งสำนักงาน, เพิ่มทุน / ลดทุน ฯลฯ
3.จดทะเบียนเลิก ทั้งห้างหุ้นส่วนหรือเลิกบริษัท และชำระบัญชี
4.ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีฯ ของคณะบุคคล, หรือนิติบุคคล
5.จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ดำเนินการขอ user id, password เพื่อยื่นแบบทาง internet ฯลฯ
6.แจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่าง ๆ ต่อกรมสรรพากร เช่น แจ้งย้ายเข้า-ออก, ย้ายที่อยู่, แจ้งเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
7.ขึ้นทะเบียนประกันสังคม : นายจ้าง, ลูกจ้าง, แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ต่อ สนง.ประกันสังคม, ยื่นเรื่องขอ username password เพื่อดำเนินการต่างๆ กับสำนักงานประกันสังคม ฯลฯ
8.จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

นโยบายทั่วไป


This website is hosted by www.agilityhoster.com (C) 2018 All rights reserved. sompong_thitasomboon@yahoo.com